Beroepsontwikkeling

Projectleider subsidieregeling taal- en interactievaardigheden (2013-2014)

Versterking van taal- en interactievaardigheden is een belangrijk onderdeel van het nieuwe programma van BKK. Hiervoor wordt een subsidieregeling ontwikkeld waarmee kinderopvangorganisaties gebruik kunnen maken van integrale trainingen taal en interactievaardigheden. Deze subsidieregeling wordt in de loop van 2014 gepubliceerd en zal worden uitgevoerd door het Agentschap van SZW. Voor Bureau BKK ben ik projectleider om de ontwikkeling en monitoring van deze integrale trainingen te begeleiden.

Projectleider branchestandaarden welzijn (2013-2014)

In opdracht van FCB en sociale partners welzijn stuur ik het project "branchestandaarden welzijn" aan. De in 2012 ontwikkelde branchestandaarden Sociaal-cultureel werker zijn vanuit dit project aangepast aan de 10 competenties maatschappelijke ondersteuning en heten nu: branchestandaarden Sociaal werker, groepen en samenleving. Doel van de branchestandaarden is om professionals die werken in het sociale domein te ondersteunen in hun beroepsontwikkeling.

Voorkomen van arbeidsrisico's binnen de ziekenhuizen (2004)

In opdracht van Karin van der Burgt schreef ik een brochure over het voorkomen van arbeidsrisico’s binnen de ziekenhuizen. Deze brochure werd geschreven in opdracht van het Sectorfonds Zorg, sociale partners ARBO-convenant ziekenhuizen.

Doel van de brochure is om in de opleiding tot verpleegkundige aandacht te besteden aan dit onderwerp. De brochure is bedoeld voor betrokkenen bij de opleiding tot verpleegkundige, niveau 4: docenten verpleegkunde niveau 4 en werk- en praktijkbegeleiders in de ziekenhuizen. Zij zijn ook betrokken geweest bij de opzet van de brochure.

Opstellen van een gedragscode (2004 - 2005)

In opdracht van MEE Nederland ontwikkelde ik:

  • Een handreiking: het ontwikkelen van een gedragscode.
  • Model gedragscode.

Het doel is de aangesloten MEE organisaties te ondersteunen in het ontwikkelen van een eigen gedragscode. In de handreiking ligt de nadruk op de procesmatige aanpak: het betrekken van medewerkers en cliënten in de ontwikkeling van de gedragscode.

Modernisering schaatsopleidingen KNSB (2005 - 2007)

De KNSB wil haar bestaande bondsopleidingen voor het technisch kader vernieuwen en waar mogelijk verbindingen leggen met de opleidingen sport en bewegen uit het regulier beroepsonderwijs. Ik was lid van het projectteam Modernisering Opleidingen KNSB. Mijn activiteiten bestonden uit:

Modernisering schaatsopleidingen organisatorisch kader KNSB (2008)

Als vervolg op het moderniseringstraject van opleidingen voor wedstrijdtechnisch kader ben ik gevraagd een zelfde traject te ontwikkelen voor het organisatorisch kader. Ik heb voor dit traject een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met de verschillende secties. Dit plan is goedgekeurd door de KNSB stuurgroep opleidingen. Ik adviseerde de KNSB bij de uitvoering van dit traject.

Leerwerktraject Support (2014-2016)

Esdégé-Reigersdaal heeft mij gevraagd om mee te denken en mee te werken aan een organisatiebreed leertraject waarin we werken en leren vanuit de supportgedachte meer integreren in alle clusters. Dit traject moet leiden tot een erkend MBO-beroepsdiploma voor nu nog ongediplomeerde medewerkers.  Het leertraject is gebaseerd op de supportvisie. Deze supportvisie vertalen we naar een ruggengraat die de basis is voor het leertraject.

Inspirerende meesters

J.B. Jongkind: Wintergezicht met schaatsers (1864)
 

Beroepsontwikkeling en netwerkleren

Al eerder blogde ik over de opbrengsten van formeel leren en informeel leren: minimaal 80% van wat we leren, leren we op informele wijze, dat zijn ongeplande en ongestructureerde leeractiviteiten. Het is achter al te gemakkelijk om daarmee het formele leren af te doen als ouderwets, duur en onrendabel. 
Ik worstel in mijn werk al een poos met de vraag: hoe kun je informeel leren in organisaties formaliseren? Waarbij ik met formaliseren bedoel: erkennen, faciliteren en belonen.
 

Focus op Vakmanschap 2

In dit weblog ga ik door op wat ik schreef in mijn eerdere weblog Focus op vakmanschap.
Het valt mij op dat in veel vacatures allereerst gevraagd wordt naar het hebben van een beroepsdiploma, mbo of hbo. Daarnaast gaat het dan om generieke competenties als: netwerken, analyseren, passie, leervermogen, zelfstandigheid.
Beiden zijn zeker belangrijk, maar wat zeggen ze nu eigenlijk?
 

Pagina's

Abonneren op RSS - Beroepsontwikkeling

Weblog