Nu

Op deze pagina is te lezen waar ik op dit moment mee bezig ben. In mijn weblogs schrijf ik over de voortgang binnen de projecten, wat vraagstukken zijn en wat ik geleerd heb.

Ondersteunen bij het vormgeven van het leren en opleiden op de werkplek (Vijverhof)
Op verzoek van de Vijverhof ondersteun ik de organisatie in het vormgeven van het leren en opleiden op de werkplek. Twee zaken krijgen de meeste aandacht:
  • De aanschaf en inrichting van een digitaal leerplatform met LMS-functie, met daarin een uitgebreid aanbod aan online modules voor met name de medewerkers uit de zorg;
  • De basis op orde brengen voor wat betreft de bevoegd- en bekwaamheden van medewerkers als het gaat om voorbehouden- en risicovolle handelingen. Waarbij het in elk geval gaat om bekwaam maken van de interne toetsers, het in kaart brengen welke medewerkers voor welke handelingen bevoegd en bekwaam moeten zijn en de registratie daarvan.
  • Het leren in teams aandacht geven.
Ik zal hiervoor nauw samenwerken met de medewerkers om wie het gaat en hen betrekken in het uitdenken van wat er nodig en mogelijk is. 


Mede-ontwikkelen van een onderwijsleerbedrijf (Lyvore en MBO Amersfoort)
Op verzoek van MBO Amersfoort en Lyvore ondersteun ik hen bij het opzetten van een nieuw onderwijsleerbedrijf binnen 1 locatie van Lyvore. Met dit onderwijsleerbedrijf willen beide organisaties een vernieuwingsslag slaan: niet alleen studenten heel praktijkgericht opleiden voor het diploma VIG/MZ maar meteen ook de teamleden meenemen in het leren. Daarvoor halen we op de locatie kritsiche werksituaties op die we gaan clusteren op thema's die voor de hele locatie van belang zijn. Denk aan vrijheid versus veiligheid. In de opleiding krijgen de studenten opdrachten mee die in en met het team aangepakt moeten worden. 


Ontwikkelen van een blended leerlijn voor werkbegeleiders (Zorggroep)
De Zorggroep heeft een model voor begeleiden van studenten en samenwerken in de driehoek ontwikkeld met teamcoaches, leer- en ontwikkelcoaches en werkbegeleiders. De volgende stap is het professionaliseren van werkbegeleiders en leer- en ontwikkelcoaches. Samen met Sibrenne Wagenaar heb ik 2x een tweedaagse "snelkookpansessie" begeleid waarin we met werkbegeleiders, leer- en ontwikkelcoaches kritische beroepssituaties hebben opgehaald. Op basis daarvan hebben we een normering ontwikkeld: wanneer vinden wij dat je goed handeld in deze situaties? En vervolgens hebben we gezocht naar: wat hebben werkbegeleiders nodig om te kunnen handelen? Alles is tussentijds voorgelegd aan een brede groep kritische vrienden uit de organisatie.
Er is een leerlijn werkbegeleiders aan het ontstaan, gebaseerd op de fases in begeleiding van studenten. Voor elke fase worden online en f2f activiteiten ontwikkeld waaruit de werkbegeleider straks een eigen leerlijn kan samenstellen. Een nulmeting bij de start en veel aandacht voor het werken aan het leerklimaat in de teams zijn een belangrijk onderdeel van de leerlijn. Ter ondersteuning experimenteren we met een sociaal leer management platform. 
De Zorggroep en Proteion werken samen in een regionaal samenwerkingsverband. Streven is om de leerlijn werkbegeleiding ook regionaal aan te bieden.

Werken aan kwaliteit van het leerklimaat en de leerlingbegeleiding (Proteion)
Proteion wil de komende jaren fors inzetten op de verbetering van het leerklimaat en de leerlingbegeleiding. We gaan samen met werkbegeleiders, praktijkopleiders en teamleiders een passende structuur van begeleiden en beoordelen ontwerpen, een ‘normering’ (wanneer doen de werkbegeleiders het goed) en een (blended) professionaliseringstraject voor de werkbegeleiders. Werken aan een goed leerklimaat is hier een belangrijk onderdeel van. Onderdeel van de aanpak is dat we gaan experimenteren in broedplaatsen met vormen van begeleiding om daarvan te leren en zo uiteindelijk te komen tot een gewenste structuur.

Werken aan zelforganiserende teams vanuit eigenaarschap (Marente)
Samen met Karin Derksen ondersteun ik Marente bij het vormgeven van zelforganiserende teams vanuit eigenaarschap. We hebben een ontwikkeltraject ontworpen, samen met de opdrachtgever en een aantal beoogde deelnemers, voor leidinggevenden van het 2e en 3e echelon en voor ondersteunende diensten. In dit ontwikkeltraject bieden we per echelon 2 masterclassen aan waarin het gaat over: wat is een goed team, wat is effectief teamwerk, hoe gebruik je elkaars kwaliteiten, hoe word je ook een lerend team, welk type leiderschap stimuleert zelforganisatie? Tussen de bijeenkomsten door werken de leidinggevenden aan een eigen opdracht, experiment. Het ontwikkeltraject sluiten we af met een reflectiebijeenkomst waarin het vooral gaat over het toepassen in het werk. We schreven er een blog over.

Blenden van zorginhoudelijke trainingen (TriadeVitree)
Op verzoek van een groep opleiders en trainers die zorginhoudelijke f2f-trainingen verzorgen ondersteun ik hen bij het opnieuw positioneren van hun afdeling. Onderdeel daarvan is het blenden van hun trainingen en het zorgen voor meer aanbod dat just-in-time beschikbaar is. In 4 sessies met een tussenliggende periode werken zij aan hun gezamenlijke doelstelling, het organiseren van hun samenwerking en het blenden van een eigen training. We werken daarvoor met het jukebox model van Clibe Shepherd en maken op basis hiervan keuzes voor de training: wat online en offline, wat aan voorbereiding, wat aan inhoud en oefening ter plekke, hoe het bestaande materiaal omzetten in behapbare stukjes etc. Tussendoor werken we samen in een padlet.

Participeren in onderzoek vanuit de FCE: van klein experiment naar grootschalige beweging
Onder aanvuring van Suzanne Verdonschot participeer ik in het nu lopende onderzoek vanuit de FCE. We lezen literatuur, lezen boeken van invloedrijke vernieuwers en interviewen mensen die met kleine of grote bewegingen gestart zijn. Deze interviews analyseren we weer. Onderzoeksvragen zijn
Hoe kan een beweging die ontstaat groter worden – zodat er meer mensen bij betrokken raken?
Hoe kan een beweging die ontstaat steviger worden – zodat mensen slimmer gaan werken?
Wat zijn manieren waarop initiators regie kunnen voeren op de beweging?

Naast deze vaste opdrachten word ik regelmatig gevraagd om interactieve workshops te verzorgen die gaan over het verweven van beroepspraktijk en onderwijs en over het faciliteren van leren op de werkplek.

Op 4 november 2019 verzorg ik op het congres "leren is altijd" een dialoogsessie en een werksessie over leren in teams met behulp van de canmeds
Op 14 februari 2019 verzorgde ik samen met Sibrenne Wagenaar de workshop: leer elke dag iets nieuws als knowmad op het HRDcongres: Liefde voor leren
Op 19 april 2018 leverde ik een bijdrage aan de kick off van MBO Utrecht: toekomstbestendig zorgonderwijs.

Verder ben ik actief op het LinkedIn platform van de Losmakers en denk ik met een aantal collega's na over hoe we het concept van 'knowmadisch werken en 'DoenDenkenDelen', kunnen doorontwikkelen als belangrijk middel om kennis en ervaringen te delen. Ik zit in de redactie van Onderwijs&Gezondheidszorg en in het bestuur van de FCE.