Werkendleren

Leren in een MOOC

 
 


 
Afgelopen 2 jaar heb ik actief deelgenomen aan een voor mij nieuwe vorm van leren, een Massive Open Online Course. Een MOOC is een gratis online course waar iedereen aan kan deelnemen en waar samen geleerd kan worden over allerlei onderwerpen. Deelname is gratis. Ik ben ermee gestart om te ervaren of deze vorm wellicht kan bijdragen aan leren op de werkplek. De MOOC’s die ik vanaf 2015 heb gevolgd zijn:
 

Over het eten van mieren en leren in de context 
 
Ik was druk bezig met het voorbereiden van een kickoff voor 2 bijeenkomsten met docentenontwikkelteams voor een ROC over de vraag: hoe kun je beroepsonderwijs ontwikkelen echt startend vanuit vraagstukken en kenmerkende praktijksituaties uit het werk? Altijd weer lastig, hoe maak je het verhalend zonder voorschrijvend te zijn?

Leetraject Samenwerkend Leren in de kinderopvang (2015)

TERafronding het FCB project Samen Werken, Samen Leren krijgen 10 organisaties voor kinderopvang de mogelijkheid om in een versneld leerwerktraject te leren hoe zij de geleerde principes uit dit project kunnen toepassen.
In drie bijeenkomsten faciliteren we hen:
  • een eigen urgent vraagstuk uiteen te rafelen in een concrete vraag
  • te onderzoeken wie in de organisatie opdrachtgever, opdrachtnemer(s) en ondersteuner(s) zijn

Hier sta ik, ….., en ik ben opleidingscoach! Hoe je van een selectieproces een leerproces maakt….

Binnen Marente is de functie van praktijkopleider opgeheven en daar komt de functie van opleidingscoach voor in de plaats. Een nieuwe functie die als doel heeft het (team)leren op de werkplek te bevorderen; leerlingen en zittende medewerkers.  Uitgangspunt is: integreren van leren en werken.  In dit blog geef ik, samen met de adviseur leren en ontwikkelen, weer hoe we vanuit deze visie invulling hebben gegeven aan het omslag- en selectietraject voor en met de zittende 8 praktijkopleiders.
 
Wat hebben we gedaan en geleerd?!

Leidinggeven aan veranderingen (2004 - 2006)

Leidinggeven aan veranderingen, een train-de-trainer voor managers

Om managers van MEE-organisaties te ondersteunen in het veranderproces van SPD naar MEE heb ik, samen met Karin van der Burgt, een driedaagse training ontwikkeld. De training is gebaseerd op de toolkit Verander MEE die ik voor MEE Nederland heb ontwikkeld. In deze training kwam aan de orde:

Bouwen aan werkend leren (2002 - 2004)

In opdracht van het Sectorfonds Welzijn (MOgroep, ABVAKABO FNV en CNV publieke zaak) was ik twee jaar projectleider van dit landelijk project. Het project stimuleerde organisaties binnen de sectoren Jeugdzorg en Welzijn medewerkers op te leiden via werkend leren trajecten (MBO: Beroeps Begeleidende Leerweg en duale opleidingsroutes). Door te investeren in werkend leren trajecten kunnen organisaties meer invloed uitoefenen op de inhoud van het onderwijsprogramma, wat de kwaliteit daarvan ten goede komt.

Voor dit project schreef ik de volgende publicaties:

Naar 1 integrale leerlijn Klantgerichte zorg (2009 - 2010)

Het project Competent op weg naar de toekomst in Flevoland (zie hieronder) is per september 2009 opgegaan in een breder samenwerkingsverband: naar 1 integrale leerlijn klantgerichte zorg. De gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg en de ziekenhuizen werken samen met het VMBO, MBO en HBO in de regio om klantgerichte zorg te integreren in de opleidingen, te werken aan een juiste beroepshouding en beeldvorming. De binnen Competent op weg ontwikkelde producten zijn hiervoor één van de belangrijke bouwstenen.

Van schools opleiden naar hybride leren (2014-2015)

Siza, zorg en dienstverlening aan mensen met een handicap, zoekt naar een andere wijze van opleiden voor ervaren, maar ongediplomeerde medewerkers. Dit moet een hybride leeromgevingworden, waarin leer- en werkprocessen zich verbinden. Het doel van Siza daarmee is het leren op en aan het werk te verstevigen. Het leren houdt dan niet op na het behalen van een diploma, maar is een continue onderdeel van het werk en het teamoverleg.

Leren en opleiden, gericht op de toekomst (2014-2015)

Met het regionale samenwerkingsverband in Rijnmond (kindercentra en ROC Albeda en Zadkine) heb ik een experiment ontworpen waarin we in twee proeftuinen experimenteren met het opleiden in een satelliet. Dat betekent dat een vijftal grote en kleinere organisaties zich aan elkaar en 1 klas studenten pedagogisch werker verbinden voor de gehele opleidingsperiode van die klas. De klas wordt driejaar begeleid door twee mentoren, 1 vanuit het ROC en 1 praktijkopleider vanuit een organisatie voor kinderopvang.

Team- en persoonlijke ontwikkelingsplannen (2004)

In opdracht van het Sectorfonds Welzijn, project 'kwaliteit versterken personeelsbeleid' schreef ik de handleiding: Team- en persoonlijke ontwikkelingsplannen: gestructureerd werken aan leren. In deze handleiding beschrijf ik het proces om tot een TOP en POP te komen. Ik besluit met uitgewerkte voorbeelden van een TOP en POP.

De handleiding maakt deel uit van de koffer 'Geef kleur aan personeelsontwikkeling'.

De handleiding is te downloaden als pdf-bestand.

Pagina's

Abonneren op RSS - Werkendleren